Polski Inkubator Rzemiosła

Edycja 2022-2023

Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu otrzymał wsparcie finansowe na realizację działań w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła edycja 2022 na lata 2021-2030.

W ramach Zadania nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych, cech realizuje projekt pn.:"Usprawnienie i unowocześnienie pracy Cechu Cukierników i Piekarzy". Kwota dofinansowania na lata 2022-2023 wynosi 34975,00zł

Celem projektu jest usprawnienie i unowocześnienie pracy Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.

Adresatem zadania bezpośrednio są pracownicy Cechu, natomiast pośrednio młodociani pracownicy oraz członkowie cechu.

W ramach zadania pragniemy zmodernizować i unowocześnić sprzęt techniczny w Biurze Cechu - wymiana komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i systemami operacyjnymi oraz zakup laptopów wraz z systemami operacyjnymi. Zakup licencji Microsoft Office oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Komputer jest naszym podstawowym narzędziem pracy. W ramach działań statutowych jest on niezbędny do nadzoru nad przygotowaniem zawodowym młodocianych - m. in. spisywanie umów pomiędzy uczniem a zakładem szkolącym, nadzór nad dziennikami praktyk, przygotowanie dokumentów do egzaminu, przygotowanie aneksów, zgłaszanie uczniów do Urzędów Miast i Gmin itp.. 

Dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG

 

 

Edycja 2021

Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu otrzymał wsparcie finansowe na realizację działań  w ramach rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 na lata 2021-2030.

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” zakłada wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest aktywizacja sektora pozarządowego. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.
Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

W ramach projektu Cech otrzymał wsparcie w kwocie 7637.10zł na realizację zadania pn.:"Poprawa efektywności funkcjonowania Cechu i jego wizerunku" w ramach ścieżki 2 "Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych":

W ramach zadania przeprowadziliśmy dwa działania poprawiające efektywność funkcjonowania naszej organizacji i jego wizerunek:

1) zakup oprogramowania specjalistycznego MERLIN

2) stworzenie nowej strony internetowej Cechu wraz z instruktażem obsługi

1) Program MERLIN jest specjalnie dedykowany instytucjom rzemieślniczym - Izbom i Cechom. Zakres jego działania obejmuje działalność oświatową - przygotowywanie umów uczniowskich, dokumentów RODO, aneksów do umów, generowanie wniosków do egzaminu oraz wsparcie członków - obsługa refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych,

Dzięki programowi MERLIN będziemy posiadać jedną bazę danych uczniów, którą będziemy mogli na bieżąco aktualizować, również dane o naszych członkach będą dostępne w jednym miejscu, dzięki czemu usprawni nam to komunikację pomiędzy rzemieślnikami a Izbą Rzemieślniczą. Program ten usprawni organizację dokumentacji, przyspieszy przygotowywanie i tworzenie dokumentów dla uczniów i członków. 

Od chwili założenia przez Cech kartoteki ucznia, cała historia jego edukacji - od rozpoczęcia nauki ponadgimnazjalnej do momentu zakończenia nauki teoretycznej i praktycznej i złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – jest zapisana w MERLINIE. Na jej podstawie Cech może śledzić dalsze losy ucznia – kolejne praktyki, złożone wnioski, oceny z egzaminów itp. W centralnej bazie uczniów łatwo zauważyć, kto powinien przystąpić do egzaminu, by następnie zachęcić go do poszerzania kwalifikacji rzemieślniczych.

Dzięki zgromadzonym i stale aktualizowanym kontaktom będziemy mogli regularnie sporządzać bazy adresowe – przesyłać zaproszenia (drogą pocztową lub pocztą elektroniczną) na spotkania, szkolenia itp. Wiedząc również, kto ma odpowiednie kwalifikacje i staż w zawodzie – będziemy mogli poinformować członków i absolwentów o możliwości przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego lub kto może zasilić skład komisji egzaminacyjnej.

2) W ramach zadania stworzyliśmy nową stronę internetową, co będzie miało na celu poprawę wizerunku Cechu oraz usprawnienie kontaktu z uczniami i rzemieślnikami. Ważny jest dla nas również instruktaż z obsługi strony, dzięki czemu pracownicy bez wsparcia informatyka będą mogli administrować stroną. 

© Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”