STATUT

 

Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu

 

 TEKST JEDNOLITY

 MY  CZŁONKOWIE CECHU CUKIERNIKÓW I PIEKARZY W POZNANIU, REPREZENTUJĄCY WIELOWIEKOWĄ TRADYCJĘ SZTUKI PIEKARSKIEJ I CUKIERNICZEJ W WIELKOPOLSCE, REPREZENTUJĄCEJ MISTRZÓW CZELADNIKÓW I PRACOWNIKÓW RZEMIOSŁA PIEKARSKIEGO, CUKIERNICZEGO Z CZCIĄ ODNOSZĄC SIĘ DO TRADYCJI PRZEKAZANEJ PRZEZ POPRZEDNIE POKOLENIA, UFNI W WIARĘ I SENS NASZEJ PRACY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA , A CZERPIĄCY SIŁĘ  I WYTRWAŁOŚĆ Z CODZIENNEJ WIARY W SIŁĘ BOŻĄ, ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ Z GŁĘBOKIEGO SENSU NASZEJ PRACY NA  RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO.

 USTANAWIAMY

 STATUT CECHU CUKIERNIKÓW I PIEKARZY POZNAŃSKICH

 I WZYWAMY WSZYSTKICH KTÓRYCH TO DOTYCZY BY JEGO PRZESTRZEGANIE BYŁO NIEWZRUSZONĄ ZASADĄ I NAKAZEM W CODZIENNYM TRUDZIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ”.

 

 

 Postanowienia ogólne.

 § 1.

 1. Cech nosi nazwę: Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu.
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Poznań.
 3. Cech posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Cech z zastrzeżeniem postanowień §7 ust.2 ustawy o rzemiośle, jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców w

rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r o organizacjach pracodawców /Dz. U Nr 55, poz.235 z późniejszymi zmianami/,

 1. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r o Trójstronnej

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich Komisji Dialogu  Społecznego /Dz. U Nr 100 poz. 1080/ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu / tekst jednolity Dz. U z 2001r poz. 56 z późniejszymi zmianami/. 

 § 3.

 1. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle/ Dz. U Nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami/, ustaw wymienionych w § 2 ust i 2 oraz niniejszego statutu.
 1. Cech jest dobrowolnym członkiem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 § 4.

 1. Cech prowadzi działalność na terenie miasta Poznania i województwa Wielkopolskiego.
 2. Członkami Cechu mogą być, również w indywidualnych przypadkach rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą w województwach ościennych.

 

 I. Zadania Cechu.

 § 5.

Do zadań Cechu należą w szczególności:

 1. dbanie o prawidłowy rozwój rzemiosła i kultywowanie jego tradycji,
 2. utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków,
 3. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 4. ochrona i reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej , organów samorządowych, terytorialnych, sądów, związków zawodowych i instytucji.
 5. współpraca z organami kontrolującymi i nadzorującymi działalność rzemieślniczą,
 6. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu oraz pracowników zakładów rzemieślniczych,
 7. popieranie rozwoju technicznego i gospodarczego,
 8. propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego oraz wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Poznaniu zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych i dorosłych zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu,
 9. rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonanie związanej z tym kontroli,
 10. pomoc w formie szkoleń i poradnictwa oraz kontroli przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. podejmowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin oraz dla pracowników zakładów rzemieślniczych i uczniów a także ich rodzin,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej,
 13. pomoc w zaopatrzeniu w surowce, materiały, maszyny i urządzenia,
 14. obsługa prawna członków Cechu w zakresie poradnictwa, sporządzania opinii oraz zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji państwowej,
 15. prowadzenie obsługi informacyjnej dla członków w zakresie spraw dotyczących rzemiosła oraz zgłaszanie kandydatur przedstawicieli cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
 16. zgłaszanie na wniosek Izby Rzemieślniczej kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych i na rzeczoznawców w zakresie branży spożywczej,
 17. współpraca z hurtowniami, firmami zaopatrującymi zrzeszone zakłady rzemieślnicze w surowce niezbędne do produkcji na zasadzie – członka wspierającego,
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

 II. Prawa i obowiązki członka Cechu:

 § 6.

 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy w rozumieniu ustawy o rzemiośle prowadzący na terenie województwa wielkopolskiego oraz województw z nim graniczących (ościennych) działalność w zakresie rzemiosł spożywczych:

A/ będący osobami fizycznymi, będący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r., o swobodzie działalności gospodarczej.

B/ przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników, 

C/ inne osoby fizyczne i prawne bez prawa do zasiadania w organach Cechu.

D/członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w ustawie o rzemiośle.

 1. Członkami Cechu mogą zostać także małżonek lub zstępny rzemieślnika, jeżeli uczestniczą oni w wykonywaniu przez rzemieślnika działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła.
 2. Członkiem Cechu może zostać osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, niebędąca rzemieślnikiem, zatrudniająca nie więcej niż 250 pracowników.
 3. Członkiem Cechu może być również osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, zwana dalej Członkiem Wspierającym jeżeli zadeklaruje pomoc finansowo-rzeczową dla Cechu i opłacać będzie jednocześnie składkę członkowską.
 4. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem izby rzemieślniczej, a działalność prowadzi na terenie o którym mowa w § 6 pkt 1 statutu.
 5. Wpis do rejestru członków Cechu osób wskazanych w Statucie w pkt  1, 2 , 3 , 4 i 5,  następuje na podstawie decyzji Zarządu o ich przyjęciu.
 6. Zarząd Cechu podejmuje decyzję o przyjęciu i wpisie do rejestru w terminie do 14 dni od złożenia wniosku.
 7. O podjęciu decyzji Zarządu zawiadamia się zainteresowanego na piśmie w terminie 14 dni od jej podjęcia. Decyzja negatywna winna być uzasadniona.
 8. Od odmownej decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

 

 § 7.

Członkowie mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,
 2. wybierania i wybieralności do organów Cechu. Prawo to nie przysługuje członkom wymienionym w § 6 pkt. 3, 4 i 5 Statutu,
 1. zgłaszanie wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,
 2. wnoszenia odwołań do uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,
 1. uczestniczenia w obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych mu zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
 1. wglądu w protokóły Walnego Zgromadzenia, roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń,
 2. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia.

Członkowie wspierający mają prawo do legitymowania się przynależnością do Cechu, brać udział w Zgromadzeniach Cechu z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela.

 

 § 8.

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom, którzy:

 1. zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 2. zostali pozbawieni tego prawa prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
 3. zostali prawomocnym orzeczeniem wykluczeni ze spółdzielni rzemieślniczej, jeżeli  od daty wykluczenia nie upłynęły dwa lata ,
 1. zalegają z opłacaniem składki cechowej na okres powyżej 3 miesięcy.

 

§9.

Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:

 1. stosowanie się do przepisów statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu,
 1. czynne uczestnictwo w pracach Cechu,
 2. regularne wpłacanie składki cechowej w obowiązującej wysokości oraz należności podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne,
 1. podnoszenie jakości produkcji i usług,
 2. przestrzeganie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,
 3. przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu rzemiosła.

 

Członek wspierający ma obowiązek udzielać pomocy finansowej Cechowi oraz opłacać zadeklarowaną składkę miesięczną w wysokości nie mniejszej niż uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 § 10.

Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła, o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego oraz o przekroczeniu limitów w zatrudnieniu określonych w ustawie o rzemiośle.

 

§ 11.

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia
 2. wykreślenia
 3. wykluczenia
 4. likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej Członkiem wspierającym

                                                                            

§ 12.

 1. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

 

 1. Na wniosek występującego Zarząd Cechu może skrócić ten okres do 1 miesiąca.

 

 § 13.

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku:

 1. zaprzestania wykonywania rzemiosła,
 2. przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu,

 

Wykreślenie z rejestru członków Cechu z przyczyn określonych w § 13 następuje bezpośrednio po ich stwierdzeniu uchwałą Zarządu Cechu.

 

§ 14.

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo jest sprzeczne z postanowieniami

    Statutu  Cechu lub zasadami współżycia społecznego.

 

2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

 1. uporczywe nie wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich,
 2. świadome zawyżanie cen lub złą jakość wykonywania wyrobów,
 3. wykorzystywanie funkcji samorządowych lub stanowiska do uzyskania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych,
 1. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści majątkowych, jeżeli przestępstwo stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem.
 1. nie opłacanie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
 2. prawomocne orzeczenie Sądu Cechowego,
 3. stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

 

 § 15.

         Uchwałę wykluczenia członka podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Cechowego lub z własnej inicjatywy.

         Podjęcie uchwały, o ile to jest możliwe, winno być poprzedzone wysłuchaniem   członka przez sąd koleżeński lub Zarząd.

 

 1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd jest zobowiązany powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podpisania uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 1. Uchwała w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.
 1. Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Cechu do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1. Odwołujący ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania.
 1. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu zawiadamia odwołującego się listem poleconym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

 

 § 16.

 

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając zasadę samowystarczalności finansowania działalności organizacyjno-samorządowej Cechu oraz wydatki na działalność statutową organizacji rzemieślniczych, do których Cech przystąpił.

 

 1. O wysokości składki cechowej Zarząd zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy jej obliczenia oraz o terminach jej płatności.

 

 1. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składki w całości lub części na czas określony, a także umarzać składki zaległe.

  § 17.

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność: 
  • „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła.
  • „Honorowego Starszego Cechu” za szczególne zasługi osobom, które przez przynajmniej dwie kadencje pełniły funkcję Starszego Cechu.
  • „Honorowego Podstarszego Cechu” za szczególne zasługi osobom, które przez przynajmniej jedną kadencję pełniły funkcję Podstarszego Cechu.
 1. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.
 2. Członkowie o których mowa w § 6 ust. 1 C mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu Cechu z prawem głosu oraz uczestniczyć we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Cech z możliwością reklamowania swojej działalności.

 

 1. Organy cechu.

  § 18.

 

 1. Organami Cechu są:

 

 1. Walne Zgromadzenie członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Cechowy.

 

 1. Członek Cechu może być wybrany do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C, D.
 2. Wybory Starszego Cechu oraz wybory do organów, o których mowa w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organy Cechu uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
 4. Kadencja organów wymienionych w pkt.1 ust. B. C. I D. Trwa 4 lata.
 5. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie mogą otrzymać diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenia.

 

 1. Walne Zgromadzenie członków.

  § 19.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. 

 

  § 20.

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwołanie starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
 3. określanie zasad wymiaru i wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
 4. ustalanie zasad gospodarki finansowej Cechu,
 5. ustalanie wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków organów Cechu,
 6. uchwalanie planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej,
 7. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zdobycia lub obciążenia nieruchomości,
 9. podejmowania uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,
 10. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zdobywania nieruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
 11. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 12. nadawanie godności „Członka Honorowego”, „Honorowego Podstarszego Cechu” lub „Honorowego Starszego Cechu”,
 13. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 14. uchwalanie regulaminu Sądu Cechowego,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do Izby Rzemieślniczej oraz w sprawie wysokości odpisów na ten cel przeznaczonych,
 16. wybieranie na okres kadencji zarządu delegatów na zjazd delegatów Izby Rzemieślniczej,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu,
 18. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrywania przez Zarząd Cechu lub Izbę Rzemieślniczą.

 

 § 21.

 

Odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek ¼ członków Cechu, Komisji Rewizyjnej lub Izby Rzemieślniczej.

 

 

  § 22.

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu na podstawie uchwały zarządu w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 

 1. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej
  2. ¼  ogólnej liczby członków Cechu.

 

 1. Wniosek zwołania Walnego Zgromadzenia powinien być złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 

 1. W przypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisję Rewizyjną.

 

  § 23.

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem zwykłym lub drogą elektroniczną w formie e – mail , co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

2.W zawiadomieniu należy zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu w biurze

   Cechu następujących materiałów:

                   1.zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

                   2.sprawozdania Zarządu,

                   3.projektu podstawowych uchwał,

                   4.protkółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 

  § 24.

 

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej ¼ członków cechu.
 2. W razie nie dojścia w pierwszym terminie do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków wyznacza się piętnaście minut później drugi termin Walnego Zgromadzenia, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad, wymagają dla swej ważności 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
 5. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 

 

 1. Zarząd Cechu.

 

  § 25.

 

 1. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

 1. Zarząd składa się od 5 do 7 członków, w tym z Starszego Cechu, dwóch do trzech osób pełniących funkcję Podstarszego Cechu, oraz członków.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, pozostałych członków Zarządu razem.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Wybiera dwóch zastępców członka.

Wybory są tajne, a warunkiem wyboru jest uzyskanie jak największej liczby głosów, nie mniej jednak niż 50 % oddanych głosów.

 1. Ukonstytuowanie Zarządu następuje na jego pierwszym posiedzeniu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Kandydat na członka powinien posiadać co najmniej 2-letni staż członkowski.

 

  § 26.

 

 1. w razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych głosów, a w przypadku ich równej ilości wg kolejności umieszczenia na liście.

 

 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu zastępuje go Podstarszy Cechu.

 

  § 27.

 

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 

  § 28.

 

Do zakres działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organizacji władzy i administracji państwowej,
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia,
 3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na to zgromadzenie,
 4. powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres trwania kadencji Zarządu,
 5. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami biura Cechu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów,
 7. podejmowanie uchwał o przyjęciu na członka Cechu oraz uchwał o wykluczeniu lub wykreśleniu członka,
 8. kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed sądem,
 9. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub zaprzestania działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w spółdzielniach rzemieślniczych, spółkach i innych organizacjach .

 

  § 29.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są zwoływane  przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. O czasie i miejscu posiedzenia powiadamia się członków na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 4. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy kierownik biura Cechu z głosem doradczym.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

  § 30.

 

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statusowej liczby członków w tym Starszego lub Podstarszego.
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

 

 1. Komisja Rewizyjna.

  § 31.

 

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictw Sądu Cechowego.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, dwóch członków i jednego zastępcy wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres trwania kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego w oddzielnym głosowaniu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.

  § 32.

 

Do zadań Komisji należy:

 1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek ¼ liczby członków Cechu oraz Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
 2. badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 4. przekładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

 1. Sąd Cechowy.

  § 33.

 

 1. Sąd Cechowy składa się z trzech członków i jednego zastępcy wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres trwania kadencji Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.

 

  § 34.

 

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności przed Sądem Cechowym za naruszenie:

      1.statutowych obowiązków członka Cechu,

      2.zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonania zawodu.

 

  § 35.

 

 1. Sąd Cechowy stosuje następujące kary:

            1.upomnienie,

            2.naganę,

            3.pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,

            4.pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka z Cechu.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej w skutek skarg osób korzystających ze świadczeń rzemieślnika lub skargi spółdzielni rzemieślniczej i uznania skargi za zasadną, Sąd obok orzeczenia kary może zlecić naprawienie wyrządzonej szkody.

 

  § 36.

 

 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Cechowego działającego przy Izbie Rzemieślniczej w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.
 3. Wykonanie prawomocnych orzeczeń należy do Zarządu Cechu.

 

  § 37.

 

Właściwości, zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 1. Sekcje zawodowe.

  § 38.

 

 1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
 2. Zarząd Cechu powołuje sekcje, jeżeli liczba rzemieślników wchodzących w ich skład wynosi minimum 20 osób.

 

 1. W Cechu działają następujące sekcje:
  1. w zakresie branży piekarskiej,
  2. w zakresie cukiernictwa,
  3. w zakresie pozostałych branż spożywczych.
 2. Decyzje o powołaniu wymienionych w ust.3 sekcji, a także innych sekcji oraz ich likwidacji podejmuje Zarząd.
 3. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

  § 39.

 

Do zadań sekcji należy:

 1. oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
 2. podnoszenie etyki zawodowej rzemieślników,
 3. dbanie o rozwój liczebności rzemiosła danej branży,
 4. otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielenie pomocy rzemieślnikom otwierającym nowe zakłady,
 5. aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.

 

 

 1. Zasady gospodarki finansowej.

  § 40.

 

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
 3. Cech tworzy fundusze własne:
  1. fundusz statutowy tworzony ze składek członkowskich oraz źródeł określonych w odrębnych przepisach
  2. fundusz zasobowy na który mogą zostać przekazane nadwyżki przychodów nad kosztami w celu pokrycia ewentualnych strat w latach następnych.

 

  § 41.

 

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo- organizacyjnej Izby Rzemieślniczej oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła.

 

 

VII. Biuro Cechu.

 

  § 42.

        1. Dyrektor biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenie organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu i zarządzeń władz.

 1. Kierownikiem Biura jest Dyrektor Biura.
 1. Dyrektor biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 2. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie. W przypadku nie uwzględnienia wystąpienia, Dyrektor biura powinien przedstawić sprawę Izbie Rzemieślniczej.

 

 1. Dyrektor biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu.
 2. Dyrektor biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

 

  § 43.

 

 1. Dyrektorem biura może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz trzy letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora od warunku posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
 3. Dyrektorem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor biura Cechu.

 

 

VIII. Reprezentowanie Cechu oraz składanie świadczeń woli.

 

  § 44.

 

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu lub inne osoby upoważnione przez Zarząd na mocy udzielonego pełnomocnictwa
 2. W zakresie zadań powierzonych Dyrektorowi Biura Cechu jest on upoważniony do reprezentowania Cechu.

  § 45.

 

 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu łącznie z Podstarszym Cechu lub Członkiem Zarządu, lub Podstarszy Cechu łącznie z Członkiem Zarządu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi biura Cechu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych związanych z Dyrektorem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do wykonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

 

 1. Działalność gospodarcza Cechu.

  § 46.

 

 1. Cech może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Zakład jest prowadzony na zasadach rozrachunku wewnętrznego i jego działalność podlega nadzorowi sprawowanemu przez Zarząd.
 3. Zasady działania zakładu własnego, strukturę organizacyjną ustali Zarząd Cechu w formie uchwały w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

 1. Połączenie i likwidacja.

 

  § 47.

 

 1. Połączenie i likwidacja Cechu może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Cechu większością ¾ obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane zgodnie z postanowieniem §23 Statutu władne jest do podejmowania uchwały w sprawie połączenia lub likwidacji Cechu jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej ½ członków Cechu.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się na cele społeczne rzemiosła, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
Skip to content