XVIII Mistrzostwa Poznania w jedzeniu pączków na czas

Regulamin

XVIII Mistrzostw Poznania w jedzeniu pączków na czas w dniu 05.02.2024r.

 1. Organizatorem zawodów jest Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu, al. Niepodległości 2,
61-874 Poznań.

2. Zasady XVIII Mistrzostw Poznania w jedzeniu pączków na czas (zwanych dalej zawodami), określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zapisów na zawody i obowiązuje do czasu ich zakończenia.

3. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne.

4. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze regulaminowej zawodów.

5. W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Na zawody obowiązują zapisy telefoniczne na nr 61 853 26 51 (pn.-pt. 8:00 – 14:00) lub mailowe na adres: cech_cuk_piek@op.pl (każde zgłoszenie mailowe jest potwierdzane wiadomością zwrotną – w przypadku nie otrzymania wiadomości zgłoszenie nie zostało przyjęte) lub bezpośrednio w Biurze Cechu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek i telefon do kontaktu. Zapisy trwają od dnia 22.01.2024r. od godz. 8.00 do dnia 02.02.2024r. roku do godziny 14:00 lub do momentu zapisania maksymalnej liczby zawodników: 75 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu ustalonej liczby zapisanych Uczestników zapisy będą dokonywane na listę rezerwową (max. 10 osób).

7. Przed przystąpieniem do zawodów Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w którym oświadcza, że bierze udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie, jak również że przeczytał i akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń, w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać regulaminu imprezy i zasad fair play wobec innych uczestników.

8. Termin zawodów: 05 luty 2024 roku, godz. 11:00; miejsce: budynek Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, sala nr 17, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.

9. Ilość pączków do zjedzenia:  10.

10. Numer miejsca (konkursowy) będzie losowany 05.02.2024r. w momencie rejestracji uczestnika. Rejestracja uczestników godz. 10-10.40. Rejestrator nie ma obowiązku zarejestrowania osoby, która zgłosi się po godz. 10.40.

11. Na czas zawodów każdy Uczestnik otrzyma wodę, jednak niedozwolone jest moczenie pączków w jakimkolwiek płynie przed ich konsumpcją. Nie dozwolone jest picie wody w trakcie jedzenia pączków. Nie dozwolona jest zamiana pączków z innymi uczestnikami. W razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

12. Zwycięzcą zawodów zostanie Uczestnik, który pierwszy wstanie po zjedzeniu i pełnym przełknięciu regulaminowej liczby 10 pączków, z zachowaniem zasad fair play.

13. Prawidłowy przebieg zawodów nadzorować będzie komisja, która wybiera z pomiędzy siebie przewodniczącego.

14. Wyniki zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu przez Komisję, w czasie trwania imprezy.

15. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

16. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce otrzymają drobny upominek (nagroda).

17. Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla Zwycięzcy w zawodach nie przekracza kwoty 2000 zł brutto (zgodnie z art. 21 pkt 1 ppkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda zwolniona z podatku).

18. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) danych identyfikujących uczestników zawodów, tj.: imię, nazwisko, wiek, oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania zawodów (serwis fotograficzny). Uczestnicy zawodów poprzez akceptacje niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o zawodach oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.

19. Klauzula informacyjna.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.

2. Wszelkie zapytania, wnioski i zastrzeżenia sprawie ochrony danych osobowych należy kierować  na adres mailowy: biuro@cechcukiernikowipiekarzy.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu ;

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

20. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) wiek,

c) numer telefonu

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Uczestnik konkursu  zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Dane  uczestników  konkursu  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

11.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.  Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

22. Niniejszy regulamin dostępny jest w Biurze Cechu oraz na stronie internetowej www.cechcukiernikowipiekarzy.pl

Poznań, dn. 15.01.2024r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu XVIII Mistrzostw Poznania w jedzeniu pączków na czas w dniu 05.02.2024r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………..…………………. oświadczam: że biorę udział
w „XVIII Mistrzostwach Poznania w jedzeniu pączków na czas”  na własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz że stan mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w imprezie. Przeczytałem/am i akceptuję regulamin z dn. 15.01.2024r. bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu imprezy oraz zasad fair play wobec innych uczestników.

Ponadto, oświadczam, że:

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
  i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu
  z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
w jakim zostały zebrane;

 • wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
  i dokumentacji filmowej) przez Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, na potrzeby konkursu „XVIII Mistrzostwach Poznania w jedzeniu pączków na czas”;
 • niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
 • dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych;
 • niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

05.02.2024r.…………………………………………………………..

(czytelny podpis i data)

Skip to content